Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Sprzedającym, a za razem operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.iWatchery.pl jest Rattrapante s.r.o. z siedzibą w Praha 10, 102 00, Chudenická 1059/30, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Praha., Dział: Sro, pod numerem: 210033, REGON: 01569007, NIP EU: CZ01569007, (zwany dalej „Sprzedawcą”). Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres email sklep@iwatchery.pl. iWatch s.r.o., zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu, i zamieszczenia stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej https://www.iWatchery.pl.

2. Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży internetowej, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin tej jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży, w przypadku innych ustaleń zawartych w umowie sprzedaży, te zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

3. Regulamin określa również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Samo złożenie zamówienia w Sklepie stanowi oświadczenie woli klienta, o chęci zawarcia takiej umowy, informacje zawarte na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym powstają w momencie przyjęcia przez Sprzedającego oferty Klienta. Wzajemne prawa i obowiązki stron zostały szerzej opisane w dziale VI.(2).4 niniejszego regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Kodeksu Cywilnego.

4. Kupującym w rozumieniu regulaminu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

5. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem strony internetowej https://www.iwatchery.pl służącej e-sprzedaży, za pośrednictwem Internetu jako narzędzia komunikacji.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i za razem jego akceptacją. Zawarcie umowy sprzedaży zobowiązuje obie strony do przestrzegania Regulaminu oraz wynikających z niego praw i zobowiązań.

7. Prawa i obowiązki (w tym inne stosunki cywilno-prawne które mogą z nich wyniknąć) pomiędzy Sprzedającym a osobami fizycznymi dokonującymi zakupu w sklepie internetowym, zwanymi dalej Konsumentami, podlegają w szczególności:

- Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

8. Zamówienie elektroniczne to wypełniony i przesłany przez Kupującego formularz, następnie przetworzony w systemie sprzedażowym sklepu internetowego (ewentualnie e-mail przesłany na skrzynkę e-mailową Sprzedającego zawierający stosowne informacje).

9. Formularz zamówienia zawiera informacje o Kupującym, specyfikację zamówionego towaru wraz z jego ceną.

10. Przez Towary należy rozumieć produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sklepu internetowego.

11. W celu poprawnego wyświetlania treści zawartch na stronie sklepu, Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 

II Zamówienie towaru a zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Do zakupu towaru dochodzi w momencie, gdy złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego, zgodnie z Regulaminem. Brak potwierdzenia ze strony Sprzedającego oznacza, że umowa nie doszła do skutku. Kupujący przesyłając zamówienie w formie elektronicznej Sprzedającemu, wyraża swoją wolę nabycia towaru, po określonej cenie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu. Tym samym Kupujący akceptuje konieczniość udostępnienia swoich danych w sposób pełny i kompletny, do realizacji zamówienia.

2. W zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest podać:

- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

- Rodzaj i ilość zamawianego Towaru,

- Sposób doręczenia,

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz szkody wynikłe z niewłaściwego wypełnienia zamówienia, wynikające z błędów i niekompletnych danych po stronie Kupującego.

3. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, a tym samym zawarcie umowy sprzedaży ma formę pisemną. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania poprawności danych na potwierdzonym zamówieniu, w przypadku stwierdzenia niezgodności winny jest Sprzedającego o tym jak najszybciej poinformować, z zachowaniem korespondencji e-mailowej. Potwierdzone zamówienie skutkuje przygotowaniem Towaru do wysyłki, zgodnie z Regulaminem, opisane dalej w punkcie IV regulaminu..

4. Na stronie sklepu internetowego udostępniony jest Regulamin zakupów. Akceptacja Regulaminu zakupów jest wymagana przy składaniu zamówienia. Kupujący potwierdza, że przeczytał Regulamin i zgadza się z jego zapisami poprzez odznaczenie odpowiedniego pola, przed wysłaniem zamówienia. Każdemu zamówieniu przypisany jest numer referencyjny. Kupujący powinien sie nim posługiwać w kontaktach ze Sprzedającym.

5. Kupujący może jednostronnie odstępić od umowy od momentu jej zawarcia, aż do doręczenia Towaru. Możliwości odstąpienia od umowy po otrzymaniu Towaru opisane są w punkcie V Regulaminu. Załącznikiem do Regulaminu jest informacja o prawach Konsumenta, w szczególności o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wraz z wzorem formularza.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

- sprzedaży wysyłkowej, jeśli nie można potwierdzić zamówienia (błędny numer telefonu, abonent niedostępny, brak odpowiedzi na e-mail),

- towaru już się nie produkuje lub nie dostarcza, lub w znaczący sposób zmieniła się cena Towaru u dostawcy.

W powyższych, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania sie z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. W przypadku, kiedy Kupujący uiścił część lub całość kwoty zakupu, kwota ta zostanie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od zaistaniałej sytuacji, zwrócona.

 

III Cena zakupu i warunki płatności

1. Cena Towarów jest widoczna w sklepie internetowym.

2. Kupujący jest świadomy, że składając zamówienie zobowiązuje się zapłacić umowną cenę za dany Towar.

3. Ceny podane w sklepie sa cenami aktualnie obowiązującymi. Koszty transportu nie są wliczone w cenę.

4. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych, przy wskazaniu liczby sztuk objętych promocją lub zakończeniu okresu obowiązywania promocji.

5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym wyrażone są w polskiej walucie tj. polskich złotych (zł).

Sprzedający zastrzega sobie możliwość pojawienia sie błędu systemowego przy pokazywaniu cen Towarów: „0 zł” lub „1 zł” W takim przypadku, gdy cena prezentowana na stronie internetowej znacznie odbiega od rynkowej wartości Towaru, Sprzedający nie ma obowiązku sprzedaży Towaru po błędniej, zaniżonej cenie. Może on Kupującemu zaoferować ten sam Towar w regularnej cenie. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje regularnej ceny, może od umowy odstąpić.

6. Dostepna metoda płatności za towar - za pobraniem.

7. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego w chwili całokowitej zapłaty za Towar. Ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia go Kupującemu.

8. W przypadku płatności zagranicznych, wszelkie dodatkowe opłaty z tego tytułu ponosi Kupujący.

9. Kupujący jest zobowiązany uregulować koszty dostawy. Koszty te są automatycznie dodawane do rachunku/faktury. Kupujący jest każdorazowo informowany o kosztach dostawy, w zależności od metody doręczenia, którą wybierze.

 

IV.      Warunki dostawy

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar Kupującemu zgodny co do rodzaju, jakości i w ilości określonej w umowie Sprzedaży, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie. Do zamówienia dołączony jest paragon (lub faktura na wyraźne życzenie Kupującego) oraz instrukcja użytkowania i list gwarancyjny.

2. Sprzedający obsługuje zamówienia sklepu internetowego w kolejności, w jakiej do niego przychodzą. Standardowy czas dostawy zamówionych Towarów wynosi 2-3 dni, od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia terminu dla wybranych Towarów..

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku pojawienia sie innych, dodatkowych wymogów Kupującego, które Sprzedający uprzednio zaakceptował.

4. Jeśli Sprzedający nie może, z przyczyn od niego niezależnych, zrealizować zamówienia Kupującego, jest zobowiązany niezwłocznie go o tym fakcie poinformować. W terminie do 14 dni, Sprzedający jest zobowiązany zwrócić zapłaconą kwotę (lub zaliczkę), chyba że strony postanowią inaczej.

5. Dostawa Towaru realizowana jest pod adres, podany w zamówieniu Kupującego.

6. Towar w dostawie oznacza, że zamówienie zostało przekazane przewoźnikowi do transportu. Dostępne opcje transportu:

- dostawa kurierska,

- punkty odbioru.

Wydanie Towaru innej osobie, pod innym adresem niż adres wskazany w zamówieniu, jest możliwe jedynie na pisemną prośbę Kupującego i może wiązać się z dodatkowym kosztem, według cennika przewoźnika. Koszt ten ponosi Kupujący, będzie o nim informowany w przypadku zaistniałej sytuacji.

7. W przypadku nieobecności Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Towaru, oraz niemożności skontaktowania się z nim w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. Koszty ponownej dostawy kurierskiej ponosi Kupujący.

8. Po stronie Sprzedającego leży odpowiednie zapakowanie Towaru do transportu. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan doręczonej przesyłki i podpisać list przewozowy.

9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w obecności kuriera stan opakowania oraz ilość paczek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy bezzwłocznie zgłosić Sprzedającemu oraz spisać w obecności kuriera protokół szkody/braku w dostawie. Protokół należy przesłać e-mailem Sprzedającemu. Podpisanie listu przewozowego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący przyjął towar w ilości wskazanej na liście przewozowym i w dobrym stanie. Późniejsze reklamacje z tytułu braku w dostawie czy uszkodzenia w transporcie nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane.

10. Uniemoźliwienie realizacji dostawy z winy osób trzecich (np. strajk przewoźnika) lub okoliczności „siły wyższej” (np. klęska żywiołowa, stan wojenney czy decyzje polityczno-gospodarcze) powoduje, że czas dostawy automatycznie wydłuża się o okres trwania takiego zdarzenia. Roszczenia Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie są w takim przypadku bezzasadne i nie będą rozpatrywane.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia, jak również odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia, Kupujący nie ureguluje zobowiązań finansowych względem Sprzedającego.

12. Możliwa jest dostawa Towarów do innych krajów Unii Europejskiej, a także do krajów trzecich na podstawie pisemnej umowy stron, po akceptacji dodatkowych kosztów dostawy przez Kupującego.

 

V.      Odstąpienie od umowy 

1. Kosument ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Konsument zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy i przesłać je do informacji Sprzedającego.

2. Kupujący traci możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w przypadku gdy Towar został przez niego uszkodzony, zniszczony lub nosi ślady użytkowania.

3. Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedającemu Towar w takim samym stanie, w jakim Towar otrzymał. Musi on być kompletny, tzn. w oryginalnym opakowaniu, z paragonem, gwarancją i instrukcją obsługi. Ponadto towar powinien być czysty, nieuszkodzony, bez widocznych śladów użytkowania.

5. Zwrot niekompletnego, uszkodzonego Towaru, bez opakowania lub noszącego ślady użytkowania nie zostanie przyjęty. Towar zostanie zwrócony Kupującemu.

6. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi równowartość kwoty jaką ten za Towar zapłacił, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez niego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty dostawy nie sa zwracane.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

VI.     Rękojmia, gwarancja, reklamacje  


1. Sprzedający zapewnia, że sprzedaje Towar wolny od wad. Jednocześnie jest on odpowiedzialny względem klienta, jeśli takowa wada zostanie przez Konsumenta wykryta. Sprzedający nie odpowiada za wady Towaru, jeśli do ich powstania przyczynił się Konsument lub osoby trzecie.

2. Kupujący powinien, bez zbędnej zwłoki, poinformować Sprzedającego o wadach Towaru.

3. Gwarancja na Towar udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia wejścia Towaru w posiadanie Kupującego i obejmuje ona tylko na Towary, które u niego zakupił.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń które:

- wynikają z normalnego użytkowania Towaru, są natury mechanicznej,

- wynikają ze zmian, modyfikacji, napraw bez wiedzy i udziału Sprzedającego, lub wbrew jego instrukcjom,

- wynikają z użytkowania niezgodnego z instrukcją, albo w celach niezgodnych z technicznymi parametrami i przeznaczeniem lub wynikające z zaniedbań Kupującego,

- zostały spowodowane działaniem czynników zewnętrznych środowiska, wynikające z niewłaściwego przechowywania,

- zostały spowodowane interwencją niewykwalifikowanej osoby, lub zmianą parametrów,

- są wynikiem elektrycznych zakłóceń, przepięć, czy wyładowań atmosferycznych,

- powstały z powodu innych okoliczności, niezależnych od sprzedającego.

Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną. Przy składaniu reklamacji wymagany jest dowód zakupu.

5. Adres do wysyłania reklamacji, wymiany i zwrotu towaru:

W razie, że chcesz towar reklamować, w pierwszej kolejności poinformuj nas o tym za pomocą maila, wyślemy do Ciebie instrukcje, jak postępować dalej: sklep@iwatchery.pl

Towar trzeba przesłać (nie jest możliwe doręczenie osobiste) pod podany adres do reklamacji lub zwrotu (wymiany).

Packeta
90778083
Mostowa 4
43–400 Cieszyn

VII. Możliwości i warunki polubownego rozstrzygania sporów


1. Kupujący, jako konsument ma prawo wystąpić do Sprzedającego z żądaniem podjęcia działań naprawczych, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu postępowania reklamacyjnego lub domniemuje że Sprzedający naruszył jego prawa. Żądanie winno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności, przesłane e-mailem bądź pocztą. W przypadku odrzucenia reklamacji lub braku odpowiedzi na nią w terminie 14 dni, Kupującym ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.  

3. Strony umowy zobowiązują się, że będą dążyły do rozwiązania zaistniałych sporów polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  

VIII. Postanowienia szczególne

1. Korespondencja i dokumenty przesłane pocztą elektroniczną uważa sie za doręczone w momencie udanego wysłania wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej Sprzedającego na adres e-mail odbiorcy, z wyłączeniem sytuacji gdy serwer poczty odbiorcy prześle informację o niemożności doręczenia poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail odbiorcy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiany przepisów prawa, w wyniku których jakikolwiek paragraf/punkt Regulaminu staje się niezgodny z obowiązującym ustawodastwem, nie unieważnia umowy między Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu i dostosowanie ich do wykładni prawa w terminie 10 dni roboczych, o ile nie uzgodniono inaczej.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza, że Kupujący zapoznał się i zgadza się z warunkami Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zobowiązuje sie zamieścić stosowną informację na stronie internetowej sklepu wraz z informacją od kiedy obowiązywał będzie Regulamin w zmienionej treści.
4. Aktualnie obowiązaująca treść Regulaminu dostępna jest na stronie: http://www.iwatchery.pl